Informacje dla autorów

 1. Złożenie pracy do redakcji MINUT oznacza, że praca ta:
  • nie została wcześniej opublikowana w całości lub w częściach w innym czasopiśmie,
  • aktualnie nie jest złożona do publikacji w innym czasopiśmie,
  • została złożona za wiedzą i zgodą wszystkich autorów i, o ile wymagają tego odrębne przepisy prawa, za zgodą właściwych władz jednostek, w których praca ta była realizowana,
  • po zaakceptowaniu do publikacji w MINUT nie będzie publikowana w innym czasopiśmie w tej samej formie.
  Jeżeli publikowane są badania, które były finansowane przez organizacje krajowe lub zagraniczne, autorzy są zobowiązani wskazać źródła finansowania. Autor korespondencyjny, w imieniu własnym i wszystkich współautorów, oświadcza, że nie miały miejsca praktyki typu ghostwriting lub guest/honorary authorship.
 2. Redakcja przyjmuje prace napisanie w języku polskim lub angielskim w formacie LaTeX (szablon w jezyku polskim, w wersji UTF-8angielskim) Praca powinna być zwięzła, poprawna pod względem merytorycznym i językowym. Preferowane formaty ilustracji to .eps, .jpg, .png. Pierwsza strona powinna zawierać:
  • tytuł pracy,
  • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) autorów,
  • afiliację,
  • krótkie streszczenie (około 150 wyrazów),
  • słowa kluczowe.
 3. W bibliografii należy umieścić tylko cytowane prace w porządku alfabetycznym, stosując skróty nazw czasopism, np.:
  [1] M. Biedrońska, Zbiór zadań z rozwiązaniami i odpowiedziami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  [2] J.B. Rosser, L. Schoenfeld, Approximate formulas for some functions of prime numbers, Illinois J. Math. 6 (l962), pp. 64-94.
  [3] J. Zabczyk, Teoria prawdopodobieństwa, [w:] Leksykon matematyczny, red. M. Kordos, M. Skwarczyński, W. Zawodowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 435-462.
  [4] E. Zohl, Perturbed Riccati equation, [in:] Numerical Models for Engineering Problems, H. Watkins, Franklin P. (eds.), Academic Press, Boston 1999, pp. 67-78.
 4. Spakowane pliki źródłowe wraz z plikiem .pdf należy wysłać do redakcji na adres minut@polsl.pl. W e-mailu autorzy mogą zaproponować 2-3 recenzentów.
 5. Jeśli artykuł zostanie zaakceptowany do publikacji, autorzy zostaną poproszeni o przesłanie poprawionych plików źródłowych. Korekta będzie wysyłana elektronicznie do autora korespondencyjnego.
 6. Zaakceptowana praca będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej czasopisma, natomiast zamknięcie i archiwizacja rocznika nastąpi pod koniec roku kalendarzowego.
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik. Administrator strony: Rafał Brociek.
Administracja